Jakou má škola kapacitu?

Mateřská škola má schválenou kapacitu 25 dětí, základní škola 54 žáků, školní družina 30 účastníků. Při plné kapacitě se přiblížíme k maximálnímu počtu, při kterém ještě může společenství dobře fungovat jako komunita. 

Jste škola zapsaná do rejstříku?

Ano, od 1.9.2020 máme zapsanou základní školu a mateřskou školu v rejstříku škol a školských zařízení.

Máte otevřené oba stupně základní školy?

Ano, jsme škola, která má otevřené oba stupně základní školy. Aktuálně (2023) jsou v základní škole otevřeny všechny ročníky (1.-9.)

Přijímáte „domškoláky“?

Základem naší školy je komunita, což znamená osobní pravidelné setkávání jejích členů v ZeMěŠkole. Děti na individuální vzdělávací plán proto v naší škole neregistrujeme.

Domškolákům registrovaným v jiných školách, kteří chtějí aktivně docházet do naší komunity a společně se vzdělávat, nabízíme prostor pro pravidelná setkávání v rámci školní družiny (12-16h).

Čím je tvořen prostor školy? 

Škola sama je navržena jako podnětné prostředí, které umožní dětem rozvíjet své dovednosti, kompetence a podporuje je ve spolupráci a vzájemném učení. Učebny ve škole jsou členěné dle zaměření a děti mají volný přístup k pomůckám a vybavení školy. Využívat mohou pracovní listy, učebnice, deskové hry, pomůcky pro pokusy, knihy, počítače, tablety, sportovní náčiní, vybavení výtvarného ateliéru, dílny a další podnětná prostředí.

K dispozici máme ateliér, studovnu, hudebnu, relaxovnu, řádírnu,promítárnu, prostory pro dramatiku, knihy a písmo, matematiku a logické hry.

Ke škole patří zahrada se dvěma hřišti a prostorem pro volnou hru. Za zahradou je krásný údlický háj s rybníky a pestrou rostlinnou a živočišnou říší a je cílem většiny výletů.

Jak je to s prázdninami a státními svátky v MŠ a ZŠ?

Pokud má základní škola prázdniny, pak zjišťujeme zájem rodičů dětí z MŠ docházet v tomto období do mateřské školy. Pokud má zájem více než 8 dětí, pak je MŠ otevřena.

Jak funguje demokracie v ZeMěŠkole?

Komunita ZeMěŠkoly, která je tvořena dětmi a zaměstnanci školy, se schází na sněmu. Sněm je základním demokratickým nástrojem a jeho náplní je tvořit a měnit pravidla, kterými se řídí všichni členové komunity a všichni, kteří se pohybují v prostorách ZeMěŠkoly. Sněmu se mohou účastnit děti ze ZŠ a dospělí – všichni mají rovnocenné hlasy. Samotné hlasování na sněmu vychází ze sociokratického modelu, jehož principem není přehlasování menšiny většinou, ale spíše hledání návrhu, který vyhovuje všem a nikdo není zásadně proti.

Jsou nějaká pravidla a povinnosti, která musí děti dodržovat?

Svoboda v naší škole je vyvážena zodpovědností a souvisí s dodržováním komunitních pravidel odhlasovaných na sněmu a ve školního řádu. Platná komunitní pravidla jsou pak k dispozici ve škole v „Knize pravidel“, školní řád je k dispozici na nástěnce školy. Každý nově příchozí (dítě i dospělý) je povinen se s těmito pravidly seznámit a řídit se jimi po dobu pobytu v prostorách ZeMěŠkoly.

Pokud někdo pravidlo porušuje, pak se svolává řešící rada, případně rada krizová, což jsou mediační setkání, kdy se formou nenásilné komunikace hledá vzájemné poruzumění situaci a potřebám. Pokud se podaří nalézt smír, pak se incident uzavře a zaznamená se na formulář, který se uloží do „Knihy smíru“. Pokud ke smíru nedojde, postoupí se řešení vyššímu stupni (řešící rada -> krizová rada -> sněm).

Závažná porušení pravidel nebo ohrožení školy se řeší na velkých mediacích svolávaných zvonem bezpečí, které jsou pro všechny členy komunity povinné. Velká mediace má pravomoci dočasně vyloučit člena z komunity. Po vyloučení z komunity je možné se do ní vrátit na základě žádost o obhajobu návratu do komunity.

Mimo dodržování pravidel ZeMěŠkoly, která jsou vycházejí ze školního řádu a pravidel komunity, má každé dítě svobodu ve volbě toho, jak chce prožít svůj den v ZeMěŠkole.