Přijímání a přestupy do MŠ

Přijímací řízení 2024/2025

Přijímací řízení do naší mateřské školy se skládá z následujících kroků:

1. Zápis

Termín a místo konání zápisu

Zápis do základní školy proběhne 13.5.2024 až 15.5.2024 vždy od 8.30h do 14.00 hodin v prostorách mateřské školy.

Co je třeba vzít si s sebou k zápisu

K podání žádosti o zápis dítěte prosím předložte:

 • rodný list dítěte  – u cizinců kopii hlavní stránky cestovního pasu
 • občanský průkaz zákonného zástupce/zákonných zástupců
 • potvrzení od obvodního lékaře o povinném očkování (mimo dětí plnících povinnou předškolní docházku);
  ke stažení zde.
Průběh zápisu

Nedílnou součástí zápisu je seznamovací schůzka, která je pro nás důležitá, abychom vykomunikovali vaše a naše představy o základní škole a shodli se na souladu s naší vizí sebeřízeného vzdělávání a principech svobodných demokratických škol.

Pokud nalezneme shodu bude následovat vyplnění a odevzdání žádosti o přijetí k povinnému předškolnímu vzdělávání včetně jejích příloh.

Na zápisu vám také nabídneme možnost adaptačního pobytu vašeho dítěte v naší škole, při kterém je možné lépe odhadnout, zda je naše škola pro vaše dítě vhodná.

2. Vyhodnocení přijímacího řízení
Kritéria pro přijetí do MŠ

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme do naší mateřské školy maximálně 10 dětí.

O přijetí dítěte rozhoduje statutární zástupce školy a to po ukončení zápisu na základě následujících kriterií:

 1. Soulad rodičů s vizí sebeřízeného vzdělávání a hodnotami svobodných demokratických škol.
 2. Základní soběstačnost a samoobslužnost.
 3. Vážný zájem zákonných zástupců, aby jejich dítě pokračovalo po ukončení předškolního vzdělávání v povinné školní docházce v Podkrušnohorské svobodné Základní škole a Mateřské škole.
 4. Dítě má ve škole sourozence.

V případě nadměrného zájmu a shodných výsledků hodnotících kriterií bude o přijetí rozhodovat los.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží zákonní zástupci dítěte do 30 dnů od doručení žádosti a to na osobním setkání v ZeMěškole.

Odklad povinné předškolní docházky

Zákonný zástupce může požádat o odklad zahájení povinné předškolní docházky.

Co potřebujete pro odklad povinné předškolní docházky
 • Vyplněnou žádost odklad (ke stažení zde),
 • doporučující stanovisko školského poradenského zařízení,
 • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Statutární zástupce školy žádost vyřídí ve správním řízení do 30 dnů od jejího podání .

Přestupy do MŠ

Přestupy do mateřské školy školy umožňujeme během celého roku.

Děti s individuálním vzdělávacím programem (Domškoláky) v naší škole neregistrujeme.

Kritéria pro přestup do MŠ:
 • Základní soběstačnost a samoobslužnost,
 • soulad rodičů s vizí sebeřízeného vzdělávání a hodnotami svobodných demokratických škol,
 • vážný zájem rodičů, aby dítě pokračovalo po ukončení předškolního vzdělávání v povinné školní docházce v ZeMěŠkola
Průběh přestupu

1. Seznamovací schůzka s rodiči

Seznamovací schůzka je pro nás důležitá, abychom vykomunikovali vaše a naše představy o základní škole a shodli se na souladu s naší vizí sebeřízeného vzdělávání a principech svobodných demokratických škol.

2. Vyplnění Přihlášky do MŠ

Pokud nalezneme na seznamovací schůzce shodu, následně je třeba vyplnit přihlášku do MŠ (ke stažení zde).

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři ZeMěŠkoly a to nejpozději v den začátku adaptačního pobytu (viz níže).

3. Adaptační pobyt

Nabízíme možnost domluvit si 3 adaptační dny, ve kterých bude dítě zdarma mateřskou školu navštěvovat. Délku pobytu v jednotlivých dnech domluvíme individuálně s ohledem na schopnost dítěte se adaptovat a zůstávat ve školce bez rodičů.

4. Rozhodnutí o přestupu

V případě, že nastane shoda v přijetí dítěte mezi dítětem, rodiči, průvodci, vedením školy a komunitou, pak rodiče od nás obdrží Rozhodnutí o přestupu dítěte.

Oznámení o přestupu a všechny následné legislativní úkony ve vztahu k předchozí mateřské škole zajišťuje ZeMěŠkola.

Kontakt pro sjednání setkání, adaptačních pobytů a předání dokumentů

Barbora Nováková (statutární zástupce školy), tel. 725.865.975, email: zapis@zemeskola.cz