Jak učíme

Způsob učení

Děti si samostatně volí, zda a jaké činnosti se ve škole zúčastní. Tento způsob individualizovaného vzdělávání umožňuje dětem objevit a využívat svůj vlastní učební styl. Dětem je umožněno vyvíjet se dle jejich vnitřního vývojového programu. Jestliže dítě k činnosti nebo tématu dozraje a má kolem sebe ten správný podnět, dojde k efektivnímu učení.

Ve škole je podporována vlastní aktivita dětí v učení. Dětem je umožněna koncentrace na jimi zvolenou činnost podle jejich časové potřeby. Dětem zvyklým na vedení je nabídnuta podpora pro přechod k autonomii a vlastní iniciativě. Děti se učí především praktickými situacemi, vším, co dělají. Škola dává dětem k dispozici nabídku individuálních i společných aktivit a workshopů.

Vycházíme z předpokladu, že hlavní přidanou hodnotou vzdělávání i podmínkou jeho úspěšné celoživotní realizace je vedle schopnosti učit se především dobrý vztah sama k sobě, zdravá sebeúcta, objevení a rozvinutí vlastních talentů, efektivní komunikace a kvalitní vztahy s ostatními lidmi a dobrý vztah k prostředí, ve kterém žijeme. Dílčí znalosti mohou být užitečné, pokud je děti mají uspořádány ve smysluplných myšlenkových konceptech, jinak jsou k nepotřebě a mozek je rychle zapomíná. Znalosti jsou sice důležitou, ale pouze jednou ze součástí komplexní osobnosti, pro kterou bude stále důležitější rozpoznat podstatné, umět se učit, učit se s radostí a dosahovat mistrovství v oboru svého talentu a zájmu.

Věkové míchání

Sebeřízené vzdělávání dětí probíhá ve věkově smíšených skupinách, které podporují spolupráci a komunikaci mezi dětmi a umožňují přirozené učení dětí navzájem. Spolupráce mladších a starších dětí podporuje také vytváření zdravého a bezpečného prostředí mezi dětmi. Ve smíšené skupině mohou mladší děti dělat i to, co by bylo pro ně samotné nebo děti stejného věku nebezpečné nebo složité. Starší děti si díky těm mladším rozvíjí svůj smysl pro zodpovědnost vůči ostatním a také si upevňují a rozšiřují vědomosti díky předávání mladším.

Role učitele

Učitelé – průvodci jsou především asistenti vzdělávacího procesu, kteří se připojují k dětem, a dále inspirátoři učení. Škola používá vzdělávací přístupy postavené na vnitřní motivaci dětí a k tomu využívá různorodé způsoby a formy práce. Posláním průvodců je podpořit v dětech sebeřízené vzdělávání.

Hodnocení

Děti nehodnotíme – na vyžádání dětí poskytujeme zpětnou vazbou na jednotlivé aktivity a na portfolio, které má možnost si dítě dobrovolně v rámci činností rozvíjet. Formálně (třídní kniha, vysvědčení) hodnotíme slovním způsobem. Dítě se také setkává s průvodcem a rodiči na tzv. tripartitách jejichž smyslem je otevřeně vyjádřit své potřeby a mít možnost zhodnotit své působení ve škole. Naše škola je primárně zaměřena na rozvíjení vnitřní motivace a na proces jako takový než na jeho výsledek, proto nám hodnocení nedává smysl, pokud není vyžádané.

Organizace dne

Mateřská škola je otevřena od 7 do 16 hodin, základní škola začínán oficiálně od 8.30h a končí dle rozvrhu. Odpoledne je k dispozici školní družina (12-16h). Škola začíná ranními kruhy v 8.30h.

Běžný den je den sestaven ze tří výukových bloků, které jsou vyplněny nabídkami ve formě workshopů a doplněny setkávacími kruhy různého zaměření. Účast na kruzích a výukových blocích je zcela dobrovolná. Nabídku připravují týden dopředu průvodci, externí lektoři, rodiče nebo sami děti. Děti se pak dle vlastních preferencí na vybrané bloky zapisují.

Připravenost dětí na další stupně vzdělávání

Jako každá škola zapsaná v rejstříku škol tak i ZeMěŠkola svými hodnotami, obsahem a organizačními formami vzdělávání naplňuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání i popsané klíčové kompetence. Zajišťuje tak podmínky pro úspěšnou přípravu dětí na přechod k dalšímu stupni vzdělávání.

Důležité je, co rodič a dítě opravdu chce. Tlak na urychlení vývoje a zrání dětí, který by šel proti směřování dítěte a je z našeho pohledu kontraproduktivní a neslučuje se s hodnotami školy.

Pokud je dítěti ponechána jeho vnitřní motivace, nemá pak problém s přechodem do dalšího stupně vzdělávání. To je zkušenost svobodných škol, které ve světě fungují.

Když se dítě nechce „učit“

Dítě v naší škole prochází různými fázemi svého osobnostního vývoje – má své vnitřní vývojové hodiny a pokud vyrůstá v bezpečném podporujícím prostředí, pak se jimi řídí a je stále samo sebou. Dítě se rozvíjí nejen v mentální rovině, která je nejvíce akcentována v běžných školách, ale také v rovině duševně/emocionální, tělesné rovině nebo rovině duchovně-intuitivní. Někdy se proto stává, že dítě zdánlivě nic nedělá, nudí se a nemá o nic zájem. Při hlubším náhledu je ale možné zjistit, že dítě rozvíjí svou vnitřní část -prožívá se, je citlivé a ponořené do sebe sama, případně čeká na vhodný impuls či inspiraci. Nebo se potřebuje seznamovat se svým tělem, vyžaduje konflikt nebo sociální kontakt, což jsou projevy, které často chybně nehodnotíme jako rozvoj, ale jako zlobení nebo nesoustředěnost.

Děti proto v naší ZeMěŠkole k žádné aktivitě nenutíme a respektujeme jejich aktuální duševní rozpoložení. Naši průvodci jsou zároveň v pozornosti k tomu, co děti prožívají a jsou připraveni s nimi diskutovat a být jim nápomocni v jejich sebepoznávání.