Naše vize a hodnoty

Sebeřízené vzdělávání

Děti mají od přírody schopnost učit se novým věcem a tato vnitřní motivace je pro ně nejdůležitějším hnacím motorem. Sebeřízením získávají děti zodpovědnost, efektivitu, kreativitu, sebevědomí, kompetenci k řešení problémů, konstruktivnost, samostatnost a schopnost objevovat a orientovat se v informacích. Místo memorování faktů, o které děti nemají zájem, a automatického následování autorit, pomáháme děti naučit se samostatně přemýšlet, hledat, co jim dává smysl a čím mohou prospět sobě i ostatním.

Nehodnocení

Nehodnotíme! Věříme,že pokud dítě potřebuje zpětnou vazbu, tak si ji v důvěře vyžádá. Posilujeme v dětech schopnost sebehodnocení jako důležitého nástroje pro jejich osobní růst. Na VySvěTěšení dítě získá zpětnou vazbu ve formě slovního hodnocení.

Dobrovolnost

V naší škole je vše dobrovolné. Děti si dobrovolně volí, jak budou trávit den v ZeMěŠkole – zda využijí pestré nabídky workshopů, budou si tvořit své osobní projekty nebo stráví den se svými kamarády v relaxovně, řádírně nebo třeba na zahradě.

Svoboda volby je vyvážená důsledným dodržováním pravidel komunity, které společně utváříme na školním Sněmu a jejich nedodržování řešíme na Řešící případně Krizové radě.

Věkové míchání

Mladší děti tak mohou získávat informace, dovednosti a inspiraci od starších dětí. Starší děti se učí být pečující, rozvíjí smysl pro zodpovědnost vůči ostatním a také si upevňují a rozšiřují vědomosti díky tomu, že je vysvětlují mladším dětem. Mladší děti si tak mohou dovolit dělat věci, které by mohly být nebezpečné nebo nemožné, kdyby je dělaly samy nebo s dětmi stejného věku.

Komunitní přístup

Komunita přirozeně učí děti ctít pravidla, která si samy vytvořily, komunikovat, kooperovat, spolupracovat, řešit konflikty a vyjednávat, vzájemně se podporovat a doplňovat, tvořit tým, zvládat zátěž a být schopen sebereflexe. Děti tak mohou objevit svůj potenciál, své talenty a dary.

Díky věkově různorodé skupině, prostředím bez soutěžení, hodnocení, souzení a hlavně blízkými osobními vztahy vzniká ve škole bezpečné prostředí, ve kterém se mohou děti svobodně pohybovat, zkoumat, objevovat, tvořit a hrát si.

Demokracie a rovnost mezi dětmi a dospělými

Svět dospělých není ve škole oddělen od světa dětí – žijeme ve společném komunitním prostoru a tvoříme pravidla soužití, které nám spolu umožňují žít ve svobodě a vzájemném respektu.

Na ZeMěŠkolním Sněmu společně utváříme a měníme pravidla, která se snažíme dodržovat, protože chápeme vztah mezi svobodou a zodpovědností. Dítě má stejný hlas jako dospělý. Hlasujeme hledáním shody. Pravidla zapisujeme do Knihy pravidel.

Nedodržování pravidel řešíme mediací v Řešících radách nebo Krizových radách. V Knize smíru uchováváme všechna porušení pravidel a navržené důsledky.