Ujali jsme se dotační výzvy, kterou zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním. V tomto projektu úzce spolupracujeme s Podkrušnohorskou svobodnou Základní školou a Mateřskou školou, kde jsme pro děti v rámci projektu uspořádali o letních prázdninách dva týdenní příměstské ZeŠkolní tábory, na kterém realizujeme skupinové doučování žáků základních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky. Chceme tímto podpořit nejen zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání, ale taktéž pravidelně komunikovat s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivovat ji k podpoře žáka při jeho vzdělávání. Dále je našim cílem obnovit, případně budovat pracovní a studijní návyky žáků, a realizovat doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků.


25.8 Letní ZeMěŠkolní kempy jsou již za námi a dovolujeme si Vás pozvat k nahlédnutí do malé ukázky našeho letního dobrodružství. Každý den se nesl v duchu konkrétního světadílu a děti se tak nad vlastnoručně vyrobenými mapami doučovaly ne jen vlastivědu, kdy jsme vzájemně polemizovali například o tom, co nám která země přinesla za „poklady“, či jsme se rozpovídali společně o vzácných druzích zvířat, nechyběla ani historie, památky či kultura daného kontinentu, ale téma kempu Letem světem, kdy jsme s dětmi prolétli opravdu celý svět od Evropy, Asie, Afriky, Austrálie až po Ameriku, se dalo krásně propojit s dalšími doučujícími předměty, jako jsou český jazyk, čtení, matematika či jazyk anglický.