Náš spolek je příjemcem projektu Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání .

(Projekt č.: 62500-2021-005-008, financovaného v rámci 5. grantového kola na základní granty v zaměření Posílení neziskových organizací programu Active Citizens Fund Nadace OSF.)

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

Díky tomuto projektu se hlásíme k Politice ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých:

  • Všechny děti a mladí lidé a také zvláště zranitelní dospělí (kteří se podílejí na aktivitách organizovaných či podpořených Nadací OSF) mají právo, aby:
  • byl prvořadým hlediskem všech činností jejich zájem, bezpečnost a blaho;
  • byl chráněn a podpořen jejich vývoj, a tím umožněn rozvoj a naplnění jejich potenciálu;
  • byli respektováni a pochopeni v rámci své kulturní, národnostní a náboženské identity;
  • jim bylo nasloucháno a jejich názor byl plně zohledněn;
  • se stali aktivními účastníky rozhodnutí, která se jich přímo týkají.

Koncepce svobodných demokratických škol, ve kterých jsou děti, mladí lidé i zvláště zranitelní dospělí plnohodnotnými účastníky rozhodování a řešení konfliktů) umožňuje, aby se do naplňování této politiky zapojily také samotné děti a aktivně napomáhaly při ochraně svých vrstevníků.


Aktivity v rámci tohoto projektu

Rok 2022Popis aktivityKe stažení
6-8.05 Úvodní sdílení pedagogů svobodných a demokratických škol v Bedřichově
08.06 2. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
Představení facilitátorky a debata ke tvorbě strategie pro rozvoj a udržitelnost organizací ve vzdělávacím sektoru
21.06 3. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
Debata k prvnímu návrhu strategie pro rozvoj a udržitelnost organizací ve vzdělávacím sektoru
22.06 Představení projektu veřejnosti v rámci prezentace a besedy s názvem
ZeMěŠkola – 2 roky na cestě k sebeřízenému vzdělávání
Tisková zpráva
08.07 4. setkání příjemce a partnerů projektu na téma:
Začlenění facilitátorky do procesu tvorby strategie, sběr dat pro strategii financování
22-24.08 Pracovní setkání příjemce v Prunéřově: téma řízení projektu a možné kritické fáze